Akademia sukcesu
indywidualizacja nauczania
w klasach I - III
Szkoła Podstawowa nr 2 w Wieliczce

W trosce o dobro uczniów naszej Szkoły w roku szkolnym 2012/2013 nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu "Akademia sukcesu".

Projekt pt. "Akademia sukcesu" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

W szkole realizowane będą:
1. Zajęcia logopedyczne
2. Gimnastyka korekcyjna
3. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji
4. Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne
5. Zajęcia rozwijające uczniów szczegónie uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematyczno - przyrodniczych

Okres realizacji projektu