Print This Page

Ogłoszenia


Zniszczone podręczniki do klas 4
Zniszczone lub zagubione podręczniki do klasy IV należy odkupić do 15.06.2016r. Można to zrobić na stronie internetowej www.nowaera.pl w zakładce KSIĘGARNIA INTERNETOWA.
NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY DOTYCZĄCE OBOWIĄZKU SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
I. PRZEPISY WPROWADZAJĄCE ZMIANĘ 29 grudnia 2015 roku Parlament Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r., poz. 35). Najważniejsze zmiany dotyczą: 
  1. obowiązku szkolnego dziecka od 7 roku życia, 
  2. prawa do rozpoczęcia edukacji szkolnej dziecka od 6. roku życia, 
  3. obowiązku przedszkolnego dla dziecka 6-letniego, 
  4. prawa dziecka w wieku od 3 do 5 roku życia do korzystania z wychowania przedszkolnego. 
  • Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
  • Dziecko 6-letnie będzie miało prawo do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej, o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w klasie pierwszej. 
  • Rodzice mogą zapisać do klasy pierwszej dziecko 6-letnie, które nie uczęszczało do przedszkola. Muszą jednak uzyskać opinię o możliwości rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole wydaną przez publiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną. 
  • Na wniosek rodziców – złożony do końca marca 2016 r. – w roku szkolnym 2016/2017 naukę w klasach odpowiednio pierwszej i drugiej mogą kontynuować dzieci: – urodzone w 2009 r., które w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęły naukę w klasie pierwszej, – urodzone w I połowie 2008 r., które w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczają do klasy drugiej szkoły podstawowej. 
  • Dzieciom, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, można odroczyć obowiązek szkolny, jednak nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. W tym przypadku dziecko kontynuuje przygotowanie przedszkolne.
Informacja o dodatkowych materiałach dla szóstoklasistów
Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała dodatkowe materiały przeznaczone dla uczniów klas VI, nauczycieli oraz egzaminatorów. Są to zbiory przykładowych zadań egzaminacyjnych do sprawdzianu w formule obowiązującej od 2015 r.

Zbiory przykładowych zadań egzaminacyjnych:
Język Polski - Zbiór zadań
Matematyka - Zbiór zadań
Język Angielski - Zbiór zadań  - Nagrania

Oprócz zadań zbiory zawierają wskazówki dotyczące ich rozwiązywania, przykładowe rozwiązania, przykładowe wypracowania oraz określenie wiadomości i umiejętności sprawdzanych w poszczególnych zadaniach w języku wymagań ogólnych i szczegółowych podstawy programowej kształcenia ogólnego.
Dzięki rozbudowanemu komentarzowi dydaktycznemu, zawierającemu m.in. wskazówki dotyczące rozwiązywania zadań, zbiór może służyć jako materiał do pracy własnej ucznia przygotowującego się do sprawdzianu.
Informacja Rady Rodziców
W roku szkolnym 2015/2016 ustala się kwotę na Komitet Rodzicielski w wysokości 30,00 zł na każde dziecko, jeżeli do szkoły uczęszcza więcej niż dwójka dzieci, trzecie dziecko i kolejne jest zwolnione z opłat. Opłaty obowiązują klasy I-VI.Klasy „0” nie ponoszą opłat na Komitet Rodzicielski. 

Wpłaty prosimy dokonać do 31 stycznia 2016 r. do skarbnika klasowego. 
Dla wszystkich klas, które wpłacą w terminie do 30 listopada,  20 % wpłaconej kwoty klasa będzie mogła przeznaczyć na dowolny wybrany przez siebie cel. Skarbnik zebraną kwotę wpłaca na konto RR: 

Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce, 
Nr rachunku: 58 86190006 0011 0200 9452 0001

Zmiany w zasadach przyznawania pomocy materialnej dla uczniów
Zmiany w zasadach przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

Informujemy, że w związku ze zmianą Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wieliczka, od dnia 1 sierpnia 2015 r. zaczną obowiązywać nowe zasady przyznawania stypendiów i zasiłków szkolnych o charakterze socjalnym.
Zmiany w zasadach przyznawania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr VIII/77/2015 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 25 czerwca 2015 r. zmianie ulegają zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów w ramach Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Wieliczka im. Jana Pawła II. Nowe zasady wejdą w życie z dniem 1 sierpnia 2015 r.
Szanowni Państwo Rodzice
W związku z realizacją w naszej szkole projektu Zintegrowana polityka bezpieczeństwa i odbytym w dniu 4 maja audytem przeprowadzonym przez funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie informuję, że będą przeprowadzane kontrole zaparkowanych samochodów na terenie szkoły.
Mając na uwadze bezpieczeństwo uczniów zabrania się parkowania samochodów. Pozostawione samochody będą fotografowane, a numery rejestracyjne przekazywane do Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce. Przy bramie wjazdowej jest ustawiony znak zakazu ruchu.
Przypominam również o stosowaniu się do Zarządzenia nr 2/2014/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły. Jest ono dostępne na stronie internetowej szkoły.

Z poważaniem
Krystyna Tylek
Dyrektor Szkoły
Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Wieliczce
z dnia 29 stycznia 2015r.
w sprawie bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły
W roku szkolnym 2015/2016 można otrzymać pomoc z Rządowego programu pomocy uczniom - „Wyprawka szkolna” (dofinansowanie do podręczników). Programem będą objęci uczniowie z rodzin, które spełniają kryterium dochodowe tzn. dochód nie może przekroczyć - 574 zł. netto miesięcznie na osobę w rodzinie. Dofinansowanie do podręczników obejmuje uczniów klas III.
Proszę w sekretariacie zgłaszać dzieci do wyprawki szkolnej i pobierać wnioski do wypełnienia.
 

2528